Khóa USDT nhận lãi KuCoin

Để chào mừng việc nâng cấp cấu trúc và chiến lược của KuCoin, sàn sẽ triển khai một hoạt động “Khóa USDT và nhận lãi suất cao hơn”. Hoạt động sẽ bắt đầu lúc 19:00:00 ngày 23 tháng 3 năm 2020 (Theo giờ Việt Nam).

Quy tắc:

Tiêu chuẩn tham gia: Người dùng có tài khoản KuCoin
Thời gian khóa: Người dùng có thể khóa USDT từ 20:00:00 ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến 20:00:00 ngày 26 tháng 3 năm 2020 (UTC + 8). Thời hạn khóa sẽ kéo dài trong 28 ngày, bắt đầu từ 00:00:00 ngày 27 tháng 3 năm 2020 (UTC + 8).
Ngày hiệu lực: Từ 00:00:00 ngày 27 tháng 3 năm 2020 (UTC + 8).
Thể lệ Cơ sở ai đến trước được phục vụ trước
Thời gian trả lại: Tiền gốc và doanh thu sẽ được trả lại sau 24 giờ sau 28 ngày bị khóa.

Soft Cap cá nhân Hard Cap Cá nhân Tổng Hard Cap cả nền tảng

APR

Địa chỉ khóa
*Điền in hoa đúng như bên dưới
Giai đoạn Khóa (Giờ Việt Nam)
100 USDT 5,000 USDT 1,000,000 USDT 12% LOCKUSDT28 26.03.2020 23:00:00

23.04.2020 22:59:59

*APR: Annual Percentage Rate: Tỷ suất lợi nhuận theo năm

Lưu ý:

  • KuCoin cấm sử dụng API để rút USDT về LOCKUSDT28.
  • Không tốn phí rút tiền khi bạn rút USDT đến địa chỉ khóa.
  • USDT được gửi đến địa chỉ khóa không thể được mở khóa trước thời hạn quy định.

Chiến dịch Kỷ nguyên mới của KuCoin đang diễn ra toàn cầu! Nhấp vào đây xem thêm các hoạt động, đừng bỏ lỡ các ưu đãi lớn đang chờ bạn giành lấy!

Cảnh báo rủi ro: Khóa USDT là kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên có ý thức trong việc tham gia của họ và nhận thức được rủi ro đầu tư. Tập đoàn KuCoin không chịu trách nhiệm đối với người dùng có lãi hoặc lỗ đầu tư. Thông tin được cung cấp là để người dùng thực hiện nghiên cứu của riêng họ. Đó không phải là lời khuyên đầu tư. Tập đoàn KuCoin có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

Thông báo chính thức : https://www.kucoin.com/news/en-lock-usdt-and-earn-higher-interest-on-kucoin

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)