Nạp tiền ký quỹ tự động KuMEX

Auto-Deposit Margin (Nạp tiền ký quỹ tự động) là gì?

Khi chế độ Auto-Deposit Margin được bật, tiền trong Số dư khả dụng sẽ được thêm vào vị thế hiện tại bất cứ khi nào thanh lý xảy ra, cố gắng ngăn vị thế bị thanh lý. Chế độ này hữu ích cho người dùng đang bảo hiểm các vị thế hiện có.

Các nhà giao dịch có thể chọn bật chế độ Auto-Deposit Margin trong bảng đòn bẩy hoặc bảng “Positions”.

Hướng dẫn KuMEX nạp tiền kí quỹ tự động

Sự khác nhau giữa ký quỹ tự động và ký quỹ chéo:

Tiền ký quỹ tự động sẽ sử dụng số tiền ký quỹ cố định của vị thế lệnh để tính giá thanh lý. Chỉ khi giá thị trường đạt đến giá thanh lý, hệ thống sẽ thêm ký quỹ từ số dư khả dụng vào vị thế lệnh và tính toán lại giá thanh lý dựa trên mức ký quỹ hiện tại.

Khác với Số tiền ký quỹ tự động, Số tiền ký quỹ chéo sử dụng toàn bộ số tiền ký quỹ trong số dư khả dụng để tính giá thanh lý và số tiền ký quỹ có thể tăng hoặc giảm khi giá đánh dấu thay đổi. Biên độ được thêm vào vị thế lệnh sẽ được thu nhỏ lại nếu có lợi nhuận ở vị thế lệnh đó.

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)