SỐ DƯ ÂM & THANH LÝ

Như đã trình bày trong bài viết trước, khi tỷ lệ nợ của bạn đạt đến mức quy định, tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý. Bài viết này sẽ giải thích việc gì sẽ xảy ra tiếp theo và tại sao có số dư âm.

Cụ thể:

Trong trường hợp Thanh lý, vị thế sẽ được đóng tại Giá giao dịch cuối cùng trên nền tảng. Nếu khoản lỗ của vị thế cao hơn Số tiền ký quỹ ban đầu, khoản lỗ thêm sẽ được chi trả bởi Quỹ bảo hiểm. Nếu nó không đủ để bù lỗ, tài khoản của bạn sẽ hiển thị số dư âm. 

Đối với việc lỗ thêm:

  1. Khoản lỗ thêm sẽ được chi trả bởi quỹ bảo hiểm nếu đồng tiền cụ thể có thể bù lỗ. Một hồ sơ hoàn trả cụ thể sẽ được tạo trong lịch sử hoàn trả của bạn, được đánh dấu là: Hoàn trả quỹ bảo hiểm (Insurance Fund Repay)
  2. Tất cả quỹ bảo hiểm cho một đồng tiền cụ thể sẽ được sử dụng để bù đắp tổn thất nếu quỹ bảo hiểm không đủ để bù khoảng cách giữa giá thực hiện cuối cùng và giá phá sản.
  3. Trong trường hợp số dư âm, nó sẽ hiển thị số dư âm trong tài khoản vay của bạn và ghi nợ trong tài khoản ký quỹ của bạn. Chức năng rút tiền không khả dụng và số tiền bạn đã trả vào tài khoản ký quỹ sẽ chuyển vào quỹ bảo hiểm cho đến khi tất cả các khoản lỗ đã được hoàn trả đầy đủ.

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)