Để kỷ niệm Akash Network (AKT) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng phần thưởng 50.000 AKT cho người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về Akash Network (AKT): https://akash.network

Chiến dịch sẽ chạy từ 15:00:00 ngày 7 tháng 5 năm 2022 đến 15:00:00 ngày 14 tháng 5 năm 2022 (theo giờ Việt Nam).

Hoạt động 1: Cuộc thi Nạp ròng, 10.000 AKT được chia sẻ!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, những người dùng đáp ứng yêu cầu về số Nạp ròng (gửi – rút) sẽ được chia sẻ giải thưởng 10.000 AKT!

Nhóm 1: Phần thưởng tốc độ ánh sáng (3.000 AKT)

Đến trước, được phục vụ trước!

Người dùng Nạp trong vòng 12 giờ đầu tiên kể từ 15:00:00 ngày 7 tháng 5 năm 2022 (theo giờ Việt Nam) và có số Nạp ròng (gửi – rút) ít nhất là 30 AKT sẽ chia đều một giải thưởng 3.000 AKT!

Nhóm 2: Dành cho những người dùng đủ điều kiện khác (7.000 AKT)

Người dùng có số Nạp ròng (gửi – rút) ít nhất 70 AKT sẽ chia sẻ 7.000 AKT tương ứng với tổng số Nạp ròng của họ.

* Phần thưởng cho người dùng đủ điều kiện = (Tổng số Nạp ròng của mỗi người dùng / tổng số Nạp ròng của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 7.000 AKT

* Số Nạp ròng sẽ được tính từ thời điểm chức năng Nạp của AKT mở trên KuCoin (15:00:00 ngày 6 tháng 5 năm 2022 (theo giờ Việt Nam)).

* Người dùng có thể tận hưởng đồng thời cả hai giải thưởng.

Hoạt động 2: Cuộc thi Giao dịch, Hưởng 30.000 AKT!

35 người dùng hàng đầu có số tiền giao dịch AKT cao nhất (mua + bán) có thể chia sẻ tổng giải thưởng 30.000 AKT!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

Hoạt động 3: Phần thưởng khi tham gia, 10.000 AKT để cho đi!

Người dùng hoàn thành các yêu cầu sau sẽ được coi là người dùng đủ điều kiện:

1) Thêm cặp giao dịch AKT/USDT vào Danh sách yêu thích của họ;

2) Có số lượng giao dịch (mua + bán) từ 50 AKT trở lên;

3) Theo dõi AkashNetwork trên Twitter.

Tất cả người dùng đủ điều kiện có thể chia 10.000 AKT tương ứng với tổng số tiền giao dịch của họ!

Ghi chú:

  1. Số Nạp ròng = Nạp – tiền rút;
  2. Số tiền giao dịch = mua + bán;
  3. Các Tài khoản Nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động này;
  4. Người chiến thắng Hoạt động 2 không thể nhận phần thưởng của Hoạt động 3.
  5. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 11 tháng 5 năm 2022 (theo giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Hoạt động này không liên quan đến Apple Inc;
  8. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng được KuCoin đưa ra là có ràng buộc pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng ở đây xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)