Trong chuỗi sự kiện mừng kỉ nguyên mới của mình sàn KuCoin cùng với Simplex sẽ giảm giá phí giao dịch mua coin giới hạn thời gian từ ngày 25 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 4 năm 2020 (UTC + 8) cho người dùng mua coin tại sàn KuCoin.

Quy tắc:

Trong thời gian hoạt động, người dùng ở các khu vực châu Âu sử dụng dịch vụ Simplex trên KuCoin có thể được hưởng mức phí giao dịch thấp tới 2,5%.

Để mua tiền điện tử với Simplex, người dùng có thể truy cập vào trang “Mua Crypto với Thẻ tín dụng” (Buy Crypto with Credit Card) và chọn Simplex.

Ghi chú:

  • Việc giảm phí giao dịch chỉ áp dụng cho người dùng châu Âu.
  • Mức phí giao dịch sẽ được điều chỉnh lại sau khi hoạt động kết thúc.

Thông báo chính thức: https://www.kucoin.com/news/simplex-transaction-fee-discount-offer

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)