Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện việc vay để giao dịch ký quỹ – giao dịch đòn bẩy (margin trading) tại sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin và cách để trả nợ sau khi giao dịch xong.

Cách vay coin để giao dịch ký quỹ tại sàn KuCoin

Ngoài việc xem bài viết này bạn có thể xem video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=0NTAlRfIu2M&feature=emb_title

Người dùngcó thể vay trước trên trang vay tiền (Borrow Page) hoặc vay trên trang Giao dịch ký quỹ. Trang giao dịch cung cấp một nút để vay. Sau khi nhấp vào, cửa sổ bật lên và người dùng có thể nhanh chóng vào trang vay. 

 1. Vay trên trang Giao dịch ký quỹ:

    1) Nhấp vào Margin:

    2) Nhấp vào nút “Borrow” trên trang.

 1. Vay trên Borrow Page

Nhấp vào Lend dưới cột Earn, người vay vào giao diện Cho vay, nhấp vào Borrow, chọn loại tiền và nhập mức lãi suất và số lượng và thời gian vay tối đa có thể chấp nhận.

Việc vay tiền bao gồm hai chế độ cài đặt nâng cao, IOC và FOK với chế độ IOC mặc định:

IOC: Vay nhiều coin khi thị trường cho vay mở ra. Trong chế độ này, theo Số tiền vay mà khách hàng đã điền và phạm vi lãi suất tối đa hàng ngày do khách hàng đặt, việc vay tự động được thực hiện trên Thị trường cho vay cho đến khi đủ số tiền được vay.

FOK: Việc vay tiền sẽ bị hủy khi số lượng tài sản không đủ. Trong chế độ FOK, theo Số tiền vay mà khách hàng đã điền và phạm vi lãi suất tối đa hàng ngày do khách hàng đặt, nếu số lượng tài sản có thể được vay là không đủ, lệnh sẽ bị hủy.

Một lệnh vay có thể cuối cùng được chia thành nhiều lệnh vay sau khi nó được khớp đầy đủ. Tất cả các lịch sử đặt hàng sẽ nhập vào trang Chưa thanh toán.

Trả nợ có chứa: Tiền gốc, Tiền lãi cộng dồn, Trả nợ.

Chưa thanh toán có chứa: Tiền gốc, Tiền lãi cộng dồn, Nợ phải trả, Trả nợ.

Lưu ý: Khi vay, hãy tính số tiền cho vay tối đa dựa trên số tiền đòn bẩy và tiền gốc. Số tiền vay không thể vượt quá số tiền cho vay tối đa. Khi tính toán số tiền cho vay tối đa, hãy chuyển đổi tất cả các tài sản trong tài khoản Ký quỹ thành BTC theo chỉ số giá và sau đó tính toán số tiền được cho vay.

Cách trả lãi khi vay coin để giao dịch ký quỹ tại sàn KuCoin

Lãi tích lũy

 1. Tiền lãi được tính theo Tiền gốc, Lãi suất hàng ngày và Thời gian vay. Bạn có thể kiểm tra tiền lãi tích lũy trên trang như chúng tôi chỉ cho bạn bên dưới.

Tiền lãi sẽ được tính lần đầu tiên sau khi bạn vay tiền thành công.

Tiền lãi tích lũy được cập nhật mỗi giờ và sẽ được giải quyết khi người vay hoàn trả.

 1. Trả lãi: Nếu bạn chọn trả một phần khoản vay, hệ thống sẽ trả lãi trước cho đến khi tất cả các khoản vay đã được hoàn trả, phần còn lại sẽ vẫn được tính lãi.
 2. Chia sẻ lãi suất: Nền tảng sẽ tính 10% tiền lãi tích lũy của bạn dưới dạng phí và 5% dưới dạng quỹ bảo hiểm.

Cách trả nợ khi vay coin để giao dịch ký quỹ tại sàn KuCoin

Video hướng dẫn: https://youtu.be/FOhOfrpwBvI

 

 1. Đăng nhập tài khoản, nhấp vào Lend dưới cột Earn, sau đó nhấp vào Borrow để vào trang vay tiền (Borrow Page)

 

 

 1. Trên trang Vay:

2.1 Tìm lệnh đã vay của bạn từ dưới cùng của trang này, tìm nút “Repay” trong mục Phần chưa thanh toán (Unpaid). Điền số tiền và nhấp vào nút Xác nhận.

 

2.2 Bạn cũng có thể tìm thấy nó ở phía trên bên phải của trang Vay, chọn loại tiền và nhấp vào nút Repay. Điền số tiền, chọn Quy tắc hoàn trả và Xác nhận.

 1. Bạn có thể xem lại lệnh đã hoàn trả của mình từ mục “Repaid History”  ở cuối trang Vay.

Lưu ý: 

Bạn có thể chọn hoàn trả tất cả hoặc một phần khoản vay trước khi khoản vay đáo hạn.

 1. Nếu bạn chọn hoàn trả một phần khoản vay, hệ thống sẽ trả lãi trước cho đến khi tất cả các khoản vay đã được hoàn trả
 2. Có hai quy tắc hoàn trả khi hoàn trả một phần khoản vay:

     1) Ưu tiên về thời gian: Trả trước các khoản vay với ngày đáo hạn gần nhất trước.

     2) Ưu tiên lãi suất: Trả trước các khoản vay với lãi suất cao nhất trước tiên. Đối với các khoản vay có cùng mức lãi suất, hãy hoàn trả các khoản vay theo thời gian ưu tiên.

Có hai tình huống trong khi hệ thống hoàn trả tự động các khoản nợ của bạn:

 1. Hệ thống sẽ tự động trả các khoản nợ của bạn khi các khoản vay đáo hạn.

      1) Nếu khoản vay của bạn đã được tự động gia hạn, khi khoản vay đáo hạn, hệ thống sẽ khấu trừ tiền từ tài khoản ký quỹ của bạn và tự động trả các khoản nợ của bạn.

      2) Nếu không, hệ thống sẽ khấu trừ tiền từ tài khoản ký quỹ của bạn và tự động trả các khoản nợ của bạn sau khi thanh lý.

 1. Vấn đề thanh lý hoặc số dư âm – Hệ thống sẽ tự động trả các khoản nợ của bạn nếu bạn phải đối mặt với việc thanh lý hoặc số dư âm. Khoản lỗ thêm sẽ được chi trả bởi quỹ bảo hiểm nếu đồng tiền cụ thể có thể bù lỗ.

Tự động gia hạn khoản vay coin giao dịch ký quỹ tại sàn KuCoin 

Mục đích: Để giúp Người vay dễ dàng duy trì các vị thế lệnh có đòn bẩy khi khoản vay hết hạn.

Phương pháp:

Khi khoản vay sắp hết hạn (7/14/28 ngày), hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra xem Tỷ lệ Nợ của tài khoản có đòn bẩy có thấp hơn Tỷ lệ Nợ tự động gia hạn hay không:

 1. Điều kiện thỏa mãn (Tỷ lệ nợ <Tỷ lệ nợ tự động gia hạn): Hệ thống tự động giúp người dùng vay lại với lãi suất tối ưu trong thị trường cho vay và trả lại tiền gốc và lãi của khoản vay đến hạn.
 2. Điều kiện không thỏa mãn (Tỷ lệ nợ < Tỷ lệ nợ bắt buộc thanh lý): Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thanh lý tài khoản để trả nợ.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)